نخ جواهردوزی و مونجوقبافی (35)

نخ گلدوزی، بوبین (8)