سنگ کریستالی پایه دار (222)

آویز کریستالی (3)

سنگ رزینی پایه دار (19)

سنگ کریستالی بدون پایه (7)