سنگ کریستالی براق (141)

سنگ کریستالی مات (35)

سنگ کریستالی مات پاستلی (51)