سنگ کریستالی براق مدل اشک (26)

سنگ کریستالی براق مدل بیضی (16)

سنگ کریستالی براق مدل چشمی (24)

سنگ کریستالی براق مدل دایره (13)