سنگ کریستال براق مدل مربع (13)

سنگ کریستالی براق مدل اشک (34)

سنگ کریستالی براق مدل برمودا (10)

سنگ کریستالی براق مدل بیضی (18)

سنگ کریستالی براق مدل چشمی (27)

سنگ کریستالی براق مدل دایره (24)

سنگ کریستالی براق مدل مثلث (14)

سنگ کریستالی براق مدل نیزه (1)