همه سنگ های متری در واحدهای نیم متری به فروش می رسند.

سنگ متری پایه طلایی (14)

سنگ متری پایه نقره ای (5)

سنگ متری پایه همرنگ (14)

سنگ متری مات (33)

سنگ متری مرواریدی (9)