همه سنگ های متری در واحدهای نیم متری به فروش می رسند.

سنگ متری اوپال (5)

سنگ متری باگت (1)

سنگ متری پایه طلایی (15)

سنگ متری پایه نقره ای (8)

سنگ متری پایه همرنگ (28)

سنگ متری سایز ۴ (16)

سنگ متری مات (33)

سنگ متری مرواریدی (2)